Odwolanie od komisji ZUS Wzor

pawel8891

Temat: Odwołanie od decyzji orzecznika zus!
zdolny do pracy. Nie podając powodów. Chociaż nadal odczuwam ból , czekam na badanie - rezonans -w lutym Takie są terminy. Nadal się leczę u specjalisty. Wypis z rehabilitacji zus - ... mogę napisać odwołanie jeśli nie zgadzam się z jego decyzja ? Poradźcie proszę , i czy mogę prosić o wzór takiego Odwołania od decyzji Orzecznika Zus.
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=649Temat: Wniosek o ponowną komisję lekarską ZUS
" />http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=400 Orzekanie o niezdolności do pracy Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ... samodzielnej egzystencji, + celowości przekwalifikowania zawodowego. Od orzeczenia lekarza nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie stanowi podstawę dla organu rentowego do wydania decyzji w sprawie świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy. Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw można wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS ... wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: + zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, + ankietę (druk ZUS N-10 wywiad zawodowy...) wypełnioną przez zakład pracy, + dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe, + zaświadczenie wystawione przez zakład pracy wg wzoru określonego przez ZUS (druk ZUS Rp-7); dopuszcza się możliwość dokumentowania wysokości wynagrodzenia legitymacją ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy, zaświadczeniami wystawianymi ... z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 489,44 zł. Poradnik/informator ZUS Renta z tytułu niezdolności do pracy http://www.zus.pl/pliki/informatory/rentaz.pdf -- Jak widać jest tego ogromna ilość, chyba jednak najszybciej będzie skontaktowanie się z najbliższym oddziałem ZUS i powołanie się na dane identyfikacyjne zawarte na ostatnim orzeczeniu.
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=4159


Powered by WordPress, © pawel8891